Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Ameauré: de betrokken en door Ameauré erkende installateur.
De betrokken installateur wordt vernoemd in de rechter bovenhoek van de verkoopovereenkomt en bevat de volgende informatie:

  • Naam + voornaam
  • BTW-nummer
  • Maatschappelijke zetel
  • Afnemer: iedere wederpartij die met Ameauré een overeenkomst sluit.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen, alsmede op iedere overeenkomst van koop en verkoop, tussen Ameauré en een afnemer. Bij de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst verbindt de klant zich ertoe deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd en gaat hij hierbij akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2017 en gelden voor onbepaalde tijd. De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de afnemer. Bijkomende voorwaarden van de afnemer worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ameauré aanvaard zijn. Persoonlijke gegevens van de afnemer De afnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens.

2. Afwijkende bepalingen toepasselijk voor particulieren (B2C) en bedrijven (B2B)

Algemeen Alle huidige en toekomstige contractuele relaties tussen Ameauré en haar particuliere en/of zakelijke afnemers – kopers die natuurlijke personen zijn en die handelen voor doeleinden die geen verband houden met hun beroepsactiviteit of hun commerciële activiteit - zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Ook ondernemingen in alle mogelijke vormen en met hun verschillende statuten, zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Deze afwijkende algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen, daarbij inbegrepen gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten. Herroepingsrecht van de afnemer De afnemer beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. De klant kan enkel gebruik maken van dit recht in zoverre hij de gehele bestelling herroept. De afnemer draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen. Garantie en herstellingen Ingevolge artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek is de garantietermijn voor het leveren van de roerende goederen beperkt tot twee jaar na de levering. De garantie wordt beperkt tot het vervangen van de aangekochte goederen en wordt beschouwd een gepaste compensatie uit te maken. De wettelijke garantieplicht voor verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 en 1649, blijven onverminderd van toepassing.

3. Aanbieding, prijzen en totstandkoming

Aanbieding en prijzen De door Ameauré gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De offertes verbinden Ameauré enkel na schriftelijke goedkeuring van het daartoe bevoegde orgaan van Ameauré. Ameauré is bevoegd een aanbieding/offerte te wijzigen of in te trekken na aanvaarding door de afnemers mits dit onverwijld plaats vindt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven en exclusief andere op de verkoop of de levering drukkende kosten. Totstandkoming van de overeenkomst Een overeenkomst komt eerst tot stand door bevestiging van de opdracht tot levering (d.i. orderbevestiging of bestelbon), dan wel indien Ameauré met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt. Iedere overeenkomst wordt door Ameauré aangegaan onder de voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is en blijft. Ameauré is gerechtigd de afnemer informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De afnemer is verplicht op eerste aanzegging van Ameauré voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens Ameauré. Ameauré is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

4. Inhoud van de overeenkomst

Levertijd De door Ameauré opgegeven leveringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Vanaf de levering is de afnemer volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen en voorwerpen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer Ameauré schriftelijk in gebreke te stellen, met dien verstande dat Ameauré een redelijke termijn van tenminste 15 werkdagen verkrijgt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de overeengekomen levertijd langer dan 30 werkdagen aanhoudt, en Ameauré voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen ten nadele van Ameauré. Geen enkele vertraging in de levertijd geeft het recht op wijziging van de algemene voorwaarden. Aflevering Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de magazijnen van Ameauré te Baal (België) als plaats van aflevering. Ameauré is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Vervoer Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen, worden de door Ameauré te leveren goederen vervoerd met eigen vervoermiddelen of door Ameauré aangewezen vervoerders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van de afnemer, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Prijzen en prijsverhoging De prijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking. Kosten van eventueel transport- en afleverings- en installatiekosten en wettelijk in rekening te brengen kosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien Ameauré met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Ameauré niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Ameauré is niet verplicht hiervan vooraf mededeling te doen. Ameauré is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever te brengen. De in lid 2 genoemde bepaling is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van Ameauré doorgevoerde prijswijzigingen. De installateur is gerechtigd tot het ontbinden en/of wijzigen van de overeenkomst indien door technische storingen foutieve prijzen tot stand gekomen zijn. Betaling Alle bestellingen zijn onmiddellijk en contant, in Euro’s (€), betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de installateur – vermeld in de rechterbovenhoek van de verkoopovereenkomst op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Het recht van de afnemer om eventuele vorderingen op Ameauré te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De afnemer wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen drie (3) werkdagen gedetailleerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan Ameauré meldt. Een eventuele klacht ontslaat de afnemer niet uit haar betalingsverplichting. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, is de afnemer van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande saldo, met een minimum interest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5. Bij gebreke aan betaling van de hoofdsom en van de verwijlintresten, binnen de 15 werkdagen na de verzending van een aanmaning per aangetekende brief, zal alle niet gerechtvaardigde vertraging in de betaling van de facturen van Ameauré, van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, een verhoging van 10% van het oorspronkelijk gefactureerd bedrag als gevolg hebben ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00, te verhogen met de gerechtskosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering. De gehele vordering van Ameauré, ook dat gedeelte dat nog niet in geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar: Bij niet stipte betaling van door afnemer verschuldigde bedragen; Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt; In geval van overdracht of fusie in hoofde van de afnemer; Indien en zodra enig beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd. Garantie, reparaties en onderhoud Ameauré garandeert de deugdelijkheid van het product volgens de omschrijving op de verpakking en op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Ameauré verleent generlei verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant c.q. toeleverancier jegens haar heeft gegeven of aanvaard. Goederen ter zake waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de afnemer slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Ameauré. De goederen die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van het door Ameauré aan afnemer telefonisch of per e-mail doorgegeven reclamatienummer, de originele door Ameauré aan afnemer afgegeven aankoopbon of factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat en een duidelijke omschrijving van de klacht. Goederen die worden teruggezonden zonder reclamatienummer of die niet gebrekkig zijn bevonden, zullen op kosten van afnemer aan deze worden teruggezonden. In dat geval zijn de kosten van het door Ameauré ter zake van de klacht ingestelde onderzoek voor rekening van de afnemer. Dit is eveneens het geval indien de goederen niet aan Ameauré worden geretourneerd doch Ameauré op verzoek van de afnemer op de plaats van aflevering of enige andere door de afnemer opgegeven plaats een onderzoek instelt. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er gedurende de garantietermijn veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ameauré of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur of aankoopbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Ameauré heeft voldaan; indien gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door onjuist gebruik (= gebruik die niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant en/of van de invoerder), opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. De afnemer dient zelf te zorgen voor een deugdelijke verpakking van het product, liefst de originele verpakking in een doos met voldoende opvulmateriaal op de wijze waarop het product is ontvangen, doch minimaal in een degelijke doos voorzien van ruim voldoende opvulmateriaal. Indien Ameauré vaststelt dat problemen met, of beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ondeugdelijke verpakking, dan worden de kosten voor de reparatie van het product in rekening gebracht. Indien nodig zal de afnemer hiervan vooraf een prijsopgave ontvangen. Ameauré beslist vrij of het product al dan niet dient te worden vervangen als passende tegemoetkoming ten voordele van de afnemer. De garantie voor volgende producten worden als dusdanig bepaald: Waterzuiveringsinstallatie: 20 jaar Aansluitingen (in plastiek) en darmen van de waterzuivering: 2 jaar Installatie van de waterzuivering: 1 jaar Luchtzuivering wit/goud/humidifier: 2 jaar Luchtzuivering voor in de auto: 1 jaar Undercounter dispenser AS25 GreenLine: 2 jaar Undercounter dispenser AS45: 2 jaar Undercounter carbonator: 2 jaar Topcounter dispenser AS20: 2 jaar Onderhoud van de filters en systemen zal steeds jaarlijks uitgevoerd moeten worden. De klant geeft hiervoor zijn akkoord bij het ondertekenen van de overeenkomst. Bij het plaatsen van dispenser en carbonators zal dit steeds in samenspraak gebeuren met de klant, en wordt er een onderhoudscontract afgesloten. Dit zal bekeken worden na het gebruik van 3 maanden. Indien het onderhoud niet binnen de vooropgestelde termijn plaats vindt en/of kan vinden, kan Ameauré niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke problemen op vlak van debiet, bacteriële veiligheid en/of andere mogelijke problemen inzake de veiligheid van het geleverde product. Aansprakelijkheid Ameauré is jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken van de geleverde zaken veroorzaakt door opzet en grove schuld c.q. nalatigheid van Ameauré. De afnemer verklaart bij de bestelling voldoende informatie en inzage te hebben bekomen in de aard, de omvang en de duur van de in dit lid vermelde verzekeringsovereenkomst. De door Ameauré opgenomen verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen. Ameauré is enkel aansprakelijk voor de kwaliteit van de filters en het drinkwater op het moment van plaatsing. Ameauré is niet verantwoordelijk voor de bacteriologische en chemische kwaliteit van de filters en het drinkwater na ingebruikname door de klant. Na plaatsing en ingebruikname van de filters is de eindconsument verantwoordelijk voor de correcte naleving en opvolging van zijn/haar product. Ameauré is niet langer aansprakelijk indien de klant zonder toestemming van Ameauré de goederen zelf modificeert of door derden laat modificeren, tenzij de klant bewijst dat de betreffende defecten noch geheel, noch gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de modificatie en dat de modificatie de daarop volgende werking niet bemoeilijkt. Ameauré is niet aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, externe schokken of incorrect gebruik. Klachten en termijnen De afnemer dient de door Ameauré afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn afgeleverd; of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze niet specifiek zijn overeengekomen - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden. In geval van verzuim van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt de afnemer geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen en vervalt ieder recht van de afnemer op beroep op non-conformiteit van het geleverde. Gebreken, die bij aflevering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de afnemer binnen drie (3) werkdagen na de levering, gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan Ameauré ter kennis worden gebracht. Geschillenregeling Bovendien moet binnen de drie werkdagen ook het nodige worden gedaan teneinde de klachten tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen. Ameauré engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits: Ameauré daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige, dewelke minnelijk in onderling overleg wordt aangesteld. Ameauré houdt zich het recht voor zich te verzetten tegen de aanstelling van een deskundige eenzijdig gekozen door de afnemer. De afnemer is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank. Partijen komen overeen en aanvaarden mee te werken aan de werkzaamheden van deskundige en deze ook bij helften te zullen provisioneren daar zij erkennen dat zij beiden gebaat zijn bij een zo snel en efficiënt mogelijke afhandeling van een technisch bouwgeschil. Partijen bevestigen de voorkeur dat ook buitengerechtelijk te doen en hieraan mee te werken in de volgende zin: Zij erkennen de kundigheid van alle deskundigen die worden bevraagd en weerhouden in technische materies door de Rechtbank van Eerste aanleg van de plaats waar het goed werd geleverd als gerechtsdeskundige. Zij zullen naar beste vermogen meewerken en alles in het werk stellen om de expertise zo diligent en vlot mogelijk te doen verlopen (binnen redelijke termijn reageren op briefwisseling, aanwezig zijn op afspraken, aanleveren van stukken zo nodig en desgevraagd door de deskundige, …). Om dit belang te beklemtonen is het dan ook zo dat partijen het principe aanvaarden dat een niet minnelijk meewerkende partij bij een navolgende procedure zal gehouden zijn de kosten van de gerechtsdeskundige integraal zelf te provisioneren. Overmacht Overmacht aan de zijde van Ameauré schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Ameauré heeft bijkomend het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Ameauré tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Deze overmacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ameauré onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Ameauré behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, fabrieks- en vervoersstoringen van welke aard dan ook, embargo, staat van beleg, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere extreme weersomstandigheden en calamiteiten, uitval of ziekte van personeel, alsmede quarantaine. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Ameauré aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden. Eigendomsvoorbehoud en risico De door Ameauré geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de afnemer alle verplichtingen uit enige met Ameauré gesloten overeenkomst is nagekomen. De eigendom van de geleverde goederen zal pas worden overgedragen op de afnemer tot na de volledige voldoening door de afnemer van al hetgeen als tegenprestatie van de door Ameauré geleverde of te leveren goederen aan de afnemer verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Het risico van de door Ameauré af te leveren zaken is voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Bij koop op proef is de zaak voor risico van de afnemer van de koopovereenkomst. Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor zijn risico. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de afnemer is overgedragen, is het de afnemer uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken. Indien de afnemer, in weerwil van het in het vorige lid vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal Ameauré onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de geleverde goederen vergt. De afnemer stelt desgevallend Ameauré in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt Ameauré op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot recuperatie, demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan. De afnemer draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. De afnemer dient de goederen tot op het moment van effectieve eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van - doch niet uitsluitend - elke vorm van brand, waterschade en diefstal). De afnemer zal op eenvoudig verzoek van Ameauré de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van Ameauré die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen. Overdracht van schuldvordering(en) Indien de afnemer, in weerwil van het in artikel 4.11 vermelde verbod, toch overgaat tot vervreemding van de geleverde goederen, verbindt de afnemer zich ertoe om alle schuldvorderingen over te dragen aan Ameauré die voortspruiten uit deze vervreemding, overeenkomstig artikel 1690 B.W. Desgevallend volstaat een eenvoudige kennisgeving door Ameauré aan de derde-verkrijger van de geleverde goederen, opdat deze derde-verkrijger enkel nog bevrijdend kan betalen aan Ameauré. Pand op schuldvorderingen Tot waarborg van de betaling van de door de afnemer aan Ameauré verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de afnemer ten voordele van Ameauré in pand: Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Ameauré Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent Ameauré uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand. Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoeld worden onder meer vorderingen van de afnemer uit handelscontracten, vorderingen van de afnemer uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de afnemer uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de afnemer uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de opdrachtgever, vorderingen van de afnemer op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de afnemer in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de afnemer uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de afnemer op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de afnemer met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief. Het pand op schuldvorderingen maakt de afnemer inningsonbevoegd. De afnemer kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Ameauré in pand gaf, niet meer innen te eigen bate. Ameauré is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn afnemer in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de afnemer die de schuldvordering(en) in pand gaf. De afnemer engageert zich ertoe alle informatie met betrekking tot de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van Ameauré, zodat Ameauré tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan. Ameauré zal uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Opschortingsrecht, ontbinding en annulering Onverminderd het overig bepaald in deze voorwaarden heeft Ameauré in de gevallen dat: de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard ofwel een verzoek tot het verkrijgen van uitstel van betaling indient; beslag op het geheel of een gedeelte van afnemers' vermogen wordt gelegd; de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; de afnemer enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; de afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat Ameauré tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. In geval van annulering – verbreking van de overeenkomst is de afnemer gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Ameauré om de teruggave van de reeds geleverde producten in hun oorspronkelijke staat. Bewijs Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van Ameauré beslissend, behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs. Behoudens tegenbewijs gelden tussen afnemer en Ameauré de op de factuur of bestelbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.

5. Slotbepalingen

Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. Toepasselijk recht - Weens Koopverdrag Deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bevoegde rechter Alle geschillen tussen Ameauré en de afnemer die ontstaan naar aanleiding van de offerte of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting beslecht worden door het Vredegerecht te Leuven dan wel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Kosten en rechtsplegingsvergoeding Ameauré heeft het recht om de terugvordering te vragen van alle kosten die in hoofde van Ameauré zijn gemaakt ter invordering van de openstaande factuur, zoals daar zijn advocatenkosten, administratiekosten, kosten van aangetekende zendingen, … De opsomming van de invorderingskosten is exemplatief en niet exhaustief. Partijen gaan akkoord om desbetreffend steeds, met inbegrip van behandeling op verzet, het basistarief van de geactualiseerde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te weerhouden.